Published 14.10.2021
by Kids’ Own

Welcoming Dr Bernadette Ní Áingléis as our new Education Advisor

In this exciting new role, Bernadette will develop new links and partnerships with schools, universities, and a diverse range of educational stakeholders and in the process connecting Kids’ Own work and publications with new audiences. Critically, her work will build on the current success of Kids’ Own in providing opportunities to hear and see the voice of the child in education through the arts. Keeping Kids’ Own close to new creative, pedagogic approaches will ensure that the outreach of Kids’ Own remains strong, relevant, and positively dynamic.

Bernadette brings a wealth of professional experience and expertise to the role of Education Advisor with Kids’ Own. She has worked in a diverse range of contexts including primary teaching, principalship of a Gaelscoil (Gaelscoil Adhamhnáin), curriculum design and consultancy, the Inspectorate (Department of Education), and more recently in Dublin City University (Institute of Education) as a teacher educator, researcher, and academic. Her own academic background straddles both education and law and her long-standing commitment to enabling ‘voice’ in learning/teaching/research finds a perfect home in Kids’ Own.

This role is kindly funded by the Arts Council’s Capacity Building Support Scheme.


Cuireann Kids’ Own fáilte mhór chroíúil roimh an Dochtúir Bernadette Ní Áingléis atá ceaptha mar Chomhairleoir Oideachais ag Kids’ Own.

Mar chuid den ról nua spreagthach seo, tabharfaidh Bernadette faoi nascanna úra agus comhpháirtíocht a chruthú le scoileanna, ollscoileanna agus raon leathan páirtithe leasmhara san oideachas. Beidh an ceangal le próisis agus foilseacháin Kids’ Own á shaibhriú le linn na hoibre sin. Go speisialta, cuirfidh obair Bhernadette leis an rath atá bainte amach ag Kids’ Own maidir le deiseanna chun guth an pháiste a fheiceáil agus a chloisteáil trí mheán na n-ealaíon san oideachas. Trí Kids’ Own a choinneáil gar do chur chuige nua cruthaitheach teagaisc i scoileanna, cinnteofar go bhfanfaidh for-rochtain Kids’ Own láidir, ábharach agus dinimiciúil dearfach.

Glacann Bernadette tobar domhain taithí agus saineolas gairmiúil chuig ról an Chomhairleora Oideachais le Kids’ Own. Tá blianta caite ag Bernadette ag obair i raon éagsúil comhthéacsanna lena n-áirítear blianta mar oide bunscoile, mar phríomhoide ar ghaelscoil (Gaelscoil Adhamhnáin), mar dhearaitheoir curaclaim agus mar shainchomhairleoir, mar Chigire Scoileanna (An Roinn Oideachais) agus le déanaí in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (Institiúid Oideachais) mar oideachasóir oidí, taighdeoir agus léachtóir sa léinn oideachais.
Tá a cúlra acadúil féin fite fuaite san oideachas agus sa dlí agus tá sé soiléir dúinne go bhfaigheann a cuid tiomantais fadbhuanaithe chun ‘guth’ a chumasú san fhoghlaim/teagasc/taighde teach foirfe i Kids’ Own.

Tá an ról seo maoinithe go fial ag an gComhairle Ealaíon faoin Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne.

 

Newsletter